Vedtægter

Vedtægter for OK-73

§ 1 Klubben

 1. Klubbens navn er ”Orienteringsklubben af 1973”, forkortet til ”OK-73”.Klubben er stiftet 16/5-1973.Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune.Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund. Medlemskab af andre specialforbund under DIF kan vedtages eller annulleres på klubbens ordinære generalforsamling under § 4 stk. 3 punkt 5.

§ 2 Formål

 1. Det er klubbens formål at:

  • give medlemmerne mulighed for at dyrke orienteringsidræt gennem tilbud om træning, deltagelse i konkurrenceløb og andre aktiviteter, der kan være med til at fremme interessen for klubben og orienteringssporten

  • medvirke til tilrettelæggelse af instruktion og løb, der henvender sig til andre end klubbens medlemmer for derigennem at fremme interessen for orienteringsidrætten.

§ 3 Medlemskab

 1. Alle kan blive medlem.

 2. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og gælder for perioden 1. april – 31. marts.

 3. Kontingentet betales forud.

 4. Enhver indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse og være underskrevet af medlemmet selv.

 5. Udmeldelse bør ske skriftligt til kassereren.

 6. En udmeldelse er først gyldig, når medlemmets gæld til klubben er betalt.

 7. Ved for stor gæld til klubben kan medlemskabet ophøre, men atter træde i kraft ved betaling af gælden.

 8. Klubben kan ekskludere et medlem, når der er flertal for det i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan kræve bestyrelsens beslutning indbragt for en ekstraordinær generalforsamling.

 9. Medlemmerne skal følge klubbens vedtægter samt yde bistand ved klubbens arrangementer og interesser efter behov.

 10. Ved medlemskab af et (eller flere) specialforbund oprettes et udvalg med reference til klubbens bestyrelse.Der oprettes en særlig medlemsliste.Kontingent til forbund og andre dermed forbundne udgifter erholdes af de på medlemslisten registrerede medlemmer.

§ 4 Organisation

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i tiden 1/1 – 29/2.

 3. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formanden aflægger beretning til godkendelse

  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Fastsættelse af næste års kontingent

  5. Behandling af og afstemning om indkomne forslag

  6. Valg af:

   1. Mindst 5 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer

   2. 1 revisor og 1 revisorsuppleant

   3. Alle valg gælder for 1 år

  7. Eventuelt

 4. Ordinær generalforsamling skal indkaldes i Skovtrolden med mindst 14 dages varsel. Det Reviderede regnskab kan enten udleveres ved at kontakte kassereren eller ved generalforsamlingen, hvor det vil ligge fremme.

 5. Forslag, der skal behandles under dagsordenens punkt 5 på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Vedtægtsændringsforslag dog senest 1. december.

 6. Ved afstemninger har hvert medlem 1 stemme. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre blot et medlem forlanger skriftlig afstemning.

 7. Simpelt stemmeflertal er afgørende i alle sager, undtagen vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 af de fremmødte stemmer.

 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden 1 måned, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af begrundet dagsorden.

 9. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubben. Den afgør alle spørgsmål, som ikke ifølge deres ekstraordinære beskaffenhed bør forelægges generalforsamlingen.Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.Ved køb på kontrakt samt ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.

 10. Bestyrelsesmøder skal indkaldes af formanden med mindst 1 uges varsel.

  1. når denne ønsker det

  2. når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.Simpelt stemmeflertal er afgørende i alle sager.Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 1. Kassereren fører klubbens regnskab i forståelse med den øvrige bestyrelse.Regnskabsåret er fra 1/1-31/12 (dog 1/10-1991-31/12-1992).

 2. Startpenge betales samlet af klubbens kasserer. A´conto-beløb til afholdelse af startpenge og kontingent forudbetales til kassereren.Hvis der skyldes startpenge og/eller kontingent, kan bestyrelsen nægte start.

§ 5 Opløsning

 1. Klubben kan opløses, såfremt dette vedtages på en med dette formål indkaldt generalforsamling. For opløsning kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

 2. Ved klubben opløsning tilfalder klubbens formue og ejendele Dansk Orienterings-Forbund.Forbundet kan fordele formue og ejendele til én eller flere nye orienteringsklubber eller efter eget skøn.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. januar 1992, rettet 1. februar 1993, 5. februar 1996, 17. september 2001 og 18. juni 2016.